Các công ty thuốc và dược phẩm

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây - VIỆT NAM

Sản xuất
484 sản phẩm
Đăng ký
8 sản phẩm

Micro Labs., Ltd - ẤN ĐỘ

Sản xuất
334 sản phẩm
Đăng ký
393 sản phẩm

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang - VIỆT NAM

Sản xuất
320 sản phẩm
Đăng ký
1 sản phẩm

XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ

Sản xuất
266 sản phẩm
Đăng ký
169 sản phẩm

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco - VIỆT NAM

Sản xuất
265 sản phẩm
Đăng ký
3 sản phẩm

Công ty cổ phần dược phẩm TW1( Pharbaco) - VIỆT NAM

Sản xuất
264 sản phẩm
Đăng ký
4 sản phẩm

Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM - VIỆT NAM

Sản xuất
256 sản phẩm
Đăng ký
27 sản phẩm

Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà - VIỆT NAM

Sản xuất
216 sản phẩm
Đăng ký
14 sản phẩm
Phân phối
1 sản phẩm

Công ty cổ phần Dược TW MEDIPLANTEX - VIỆT NAM

Sản xuất
215 sản phẩm
Đăng ký
11 sản phẩm

Synmedic Laboratories - ẤN ĐỘ

Sản xuất
201 sản phẩm
Đăng ký
193 sản phẩm

Công ty cổ phần TRAPHACO - VIỆT NAM

Sản xuất
200 sản phẩm
Đăng ký
2 sản phẩm