Hocmon, Nội tiết tố

Tolbutamide

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Tolbutamide có dạng viên nén với hàm lượng 500mg.

Safyral

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Safyral có ở dạng viên nén uống.

Rosiglitazone + Metformin

 • Hocmon, Nội tiết tố

Plan B One Step®

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Thuốc Plan B One Step® được bào chế dưới dạng viên nén hàm lượng 1,5 mg.

Hydrocortisone Richter®

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Thuốc Hydrocortisone Richter® có dạng dung dịch tiêm và hàm lượng 25 mg/ml hoặc 5 mg/ml.

Glibenclamide + metformin

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Thuốc glibenclamide + metformin có dạng viên nén 1,25 mg/250 mg, 2,5 mg/500 mg, 5 mg/500 mg.

Fotemustine

 • Hocmon, Nội tiết tố

Axit Zoledronic

 • Hocmon, Nội tiết tố

Acetaminophen

 • Hocmon, Nội tiết tố

Sitagliptin - 5A Farma 50mg

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33762-19

Sitagliptin - 5A Farma 100mg

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphate monohydrate) 100mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33761-19

SitaAPC 25

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 25mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33394-19

Ridne-35

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Cyproteron acetate 2mg;Ethinylestradiol 35mcg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN3-247-19

Progesteron 100mg

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Progesteron 100mg
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm
 • Số đăng ký: VD-33812-19

Prednison 20

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Prednison 20mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33293-19

Pharglucar 100

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Acarbose 100mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33604-19

Pharglucar 50

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Acarbose 50mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33605-19

Penresit 1 mg

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Repaglinide lmg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-22335-19

Meyersiliptin 25

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat 32,12mg) 25mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33836-19

Meyersiliptin 100

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 100mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33835-19