Hocmon, Nội tiết tố

Đảng sâm chích gừng

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Đảng sâm
 • Dạng thuốc: Nguyên liệu làm thuốc
 • Số đăng ký: VD-31171-18

Stamlo 5

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 5mg
 • Dạng thuốc: Viên nén không bao
 • Số đăng ký: VN-21414-18

Creao Inj

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Methylprednisolon (dưới dạng methylprednisolon sodium succinat) 40mg
 • Dạng thuốc: Bột đông khô pha tiêm
 • Số đăng ký: VN-21439-18

Norethindrone Acetate + Ethinyl Estradiol + Ferrous Fumarate

 • Hocmon, Nội tiết tố

Sunolut®

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Thuốc Sunolut® có dạng viên nén và hàm lượng 5mg.

Dapagliflozin

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Dapagliflozine
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim

Postorose

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Levonorgestrel 0,75mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31208-18

Rosina

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Drospirenone 3mg; Ethinylestradiol 0,03mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN3-89-18

Etidronate

 • Hocmon, Nội tiết tố

Oxymetholone

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Thuốc oxymetholone có dạng viên nén và hàm lượng 50mg.

Insta-Glucose®

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Insta-Glucose® có dạng gel, hàm lượng 24g.

Progyluton®

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Thuốc Progyluton® có dạng viên nén với hàm lượng estradiol valerate 2mg và norgestrel 0,5mg.

Nonoxynol 9

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Nonoxynol 9 có những dạng và hàm lượng sau:
  • Gel với hàm lượng 3%, 4%;
  • Bọt với hàm lượng 12,5%;
  • Thuốc đặt âm đạo với hàm lượng 100mg.
   

Predian®

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Thuốc Predian® có dạng viên nén hàm lượng 80mg.
   

Erecfil-100

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrat) 100mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-21579-18

Cabergoline

 • Hocmon, Nội tiết tố

Apiryl 3

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Glimepirid 3mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31030-18

Meyerglirid

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Glimepirid 4mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31366-18

Dutasterid

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Thành phần: Dutasteride
 • Dạng thuốc: Viên nang mềm;Viên nén bao phim;Viên nang cứng

Estrone®

 • Hocmon, Nội tiết tố
 • Dạng thuốc: Thuốc Estrone® có những dạng và hàm lượng sau:
  • Dung dịch tiêm bắp 2 mg/ml, 5 mg/ml;
  • Thuốc bột.