Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử

Polygeline

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Polygeline
 • Dạng thuốc: Chai dịch truyền 500 ml dung dịch keo 3,5% kèm theo điện giải (polygelin 17,5 g, Na+ 72,5 mmol, K+ 2,55 mmol, Ca+2 3,13 mmol, Cl- 72,5 mmol, vết sulfat và phosphat). Dịch là chất keo (collagen) được sản xuất từ gelatin thủy phân; có trọng lượng phân tử

Albuminar 25

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Albumin người
 • Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-13414-11

Albutein

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Albumin (Human)
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
 • Số đăng ký: VN-5381-10

Bicea-Q Injection

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Hyaluronidase
 • Dạng thuốc: Bột pha tiêm
 • Số đăng ký: VN-10342-10

Biseko

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Protein huyết tương người, Albumin, Các Immunoglobulin G.A.M
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-50g/l
 • Số đăng ký: VN-0802-06

Cealb

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-20%
 • Số đăng ký: VN-2735-07

Dextran 70

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Dextran 70
 • Dạng thuốc: dung dịch tiêm truyền
 • Số đăng ký: VN-0039-06

DHLLD Injection

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Hyaluronidase
 • Dạng thuốc: Bột pha tiêm
 • Số đăng ký: VN-11146-10

Fraxiparine 0.4ml

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Nadroparin Calcium
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-14682-12

Human Albumin 20% Biotest

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Human Albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-5386-08

Human Albumin 200g/l Baxter

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Human Albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền 20%
 • Số đăng ký: VN-5209-09

Human Albumin 250g/l Baxter

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Human Albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền 25%
 • Số đăng ký: VN-5210-08

Human Albumin Grifols 20%

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Human albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch truyền
 • Số đăng ký: VN-11884-11

Hyadase

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: hyaluronidase 1500IU
 • Số đăng ký: VD-10438-10

Hyaluronidase for Injection

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Hyaluronidase
 • Dạng thuốc: Bột pha tiêm-1500UI
 • Số đăng ký: VN-4239-07

Infukoll HES

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Tinh bột Polyhydroxyethyl
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
 • Số đăng ký: VN-5721-01

Nanggelatin rỗng số 0

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Gelatin
 • Dạng thuốc: Nang
 • Số đăng ký: VNB-3770-05

Nanggelatin rỗng số 1

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Gelatin
 • Dạng thuốc: Nang
 • Số đăng ký: VNB-3771-05

Nanggelatin rỗng số 2

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Gelatin
 • Dạng thuốc: Nang
 • Số đăng ký: VNB-3772-05

Nanggelatin rỗng số 3

 • Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử
 • Thành phần: Gelatin
 • Dạng thuốc: Nang
 • Số đăng ký: VNB-3773-05