Thuốc điều trị đau nửa đầu

Ergotamine

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Ergotamine tartrate
 • Dạng thuốc: Viên nén 1mg; viên ngậm dưới lưỡi 2 mg; bình xịt 22,5 mg/2,5 ml (0,36 mg/liều xịt).

Prizine capsule

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizin (dưới dạng Flunarizin hydroclorid) 5mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-21393-18

Migranol

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Sumatriptan (dưới dạng Sumatriptan succinat 70 mg) 50mg
 • Dạng thuốc: Viên bao đường
 • Số đăng ký: VN-21632-18

Acugrain

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Pizotifene
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-6809-02

Azitocin 5

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-12718-11

Beejenac Capsule

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-6484-08

Beezan capsule

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizin dihydroclorid
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-13207-11

Benetil-F

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine dihydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-15495-12

Cbimigraine capsule

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Dihydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-7151-08

Cbimigren

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang-5mg Flunarizine
 • Số đăng ký: VN-3583-07

Cinarex 5

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-12928-11

Donarizine-5

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Dihydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-7036-08

Duotifen tablet 0,5mg

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Pizotifene
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-4830-07

Farcozol

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-14223-11

Febira

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang 5mg Flunarizine
 • Số đăng ký: VN-5919-08

Flubium

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Dihydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang Flunarizin 5mg/viên
 • Số đăng ký: VN-5982-08

Flunarizin VPC 5

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VD-2081-06

Flunarizine Capsules 10mg

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-5147-10

Flunarizine Capsules 5mg

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-5148-10

Flunavertig

 • Thuốc điều trị đau nửa đầu
 • Thành phần: Flunarizine
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VD-4785-08