Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Glandin-E2 Vaginal Tablet

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Dinoprostone 3mg
 • Dạng thuốc: Viên nén đặt âm đạo
 • Số đăng ký: VN-22332-19

Atosiban

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Atosiban acetate
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm 7.5 mg/mL: lọ 5 ml; Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch

Choongwae oxytocin 5IU injection

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-9017-04

Ergolate Tablets

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Ergometrin maleate
 • Dạng thuốc: Viên nén-0,2mg
 • Số đăng ký: VN-3323-07

Eruvin

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Methylergometrine Maleate
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-15882-12

Methergo of Maleate de Methylergometrine 0,2

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Methylergometrine
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-0,2mg/ml
 • Số đăng ký: VN-0047-06

Methylergometrine Maleate

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Methylergometrine
 • Dạng thuốc: Bột pha dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-5603-01

Methylergometrine Maleate injection 0,2mg

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Methylergometrine Maleate
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-5607-10

Neo-Ergo Injection "Oriental"

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Methylergonovine Maleate
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-0,2mg
 • Số đăng ký: VN-3267-07

Ofost

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-15820-12

Oxytocin

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocine
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-7764-03

Oxytocin 5IU

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VD-2051-06

Oxytocin injection

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-14945-12

Oxytocin Injection 5IU/ml

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-8092-09

Oxytocin injection BP 10 UI

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocin
 • Dạng thuốc: Thuốc tiêm
 • Số đăng ký: VN-9978-10

Oxytocin injection BP 5 Units

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocin
 • Dạng thuốc: Dung dịch pha tiêm truyền-5IU/ml
 • Số đăng ký: VN-1506-06

Oxytocine

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-8753-04

Oxytocine-Mez

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Oxytocine
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-13702-11

Pospargin

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Methylergometrine
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-9705-05

Spactein sulfat

 • Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non
 • Thành phần: Spartein sulfate
 • Dạng thuốc: Thuốc tiêm
 • Số đăng ký: VNA-2993-00