Thuốc cấp cứu và giải độc

Methadone

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Deferoxamine

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Deferoxamine mesylate
 • Dạng thuốc: Thuốc bột pha dung dịch tiêm truyền

Protamine sulfate

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Antithrombin III

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Sugammadex

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Thành phần: Sugammadex
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm;Dung dịch tiêm tĩnh mạch

Natri canxi edetat

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Ipecac

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Thuốc Ipecac có dạng siro.

Naloxegol

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Naloxegol có ở dạng viên nén.

Sevelamer hydrochloride

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Varenicline

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Trientine

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Thuốc trientine có dạng viên nang với hàm lượng 250mg.

Natri polystyrene sulfonate

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Axit Carglumic

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Charcocaps®

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Thuốc Charcocaps® có dạng viên nang, hàm lượng 260mg.

Deferiprone

 • Thuốc cấp cứu và giải độc

Sodium phenylbutyrate

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Sodium phenylbutyrate có ở dạng thuốc bột và viên nén.

Sodium polystyrene sulfonate

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Sodium polystyrene sulfonate có ở những dạng như sau:
  • Bột
  • Siro
  • Ống bơm trực tràng
   

Nalorphine

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Thuốc nalorphine có dạng thuốc tiêm với hàm lượng 10mg/ml.

Suboxone®

 • Thuốc cấp cứu và giải độc
 • Dạng thuốc: Thuốc Suboxone® có dạng viên đặt dưới lưỡi, phim đặt dưới lưỡi và hàm lượng là buprenorphine hydrochloride 2mg, naloxone hydrochloride 0,5mg.

Acamprosate

 • Thuốc cấp cứu và giải độc