Thuốc tác dụng đối với máu

SaVi Cilostazol 100

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Cilostazol 100mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-33530-19

Molantel 50

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Cilostazol 50mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33716-19

Kalibt Granule

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: calcium polystyrene sulfonate 5g
 • Dạng thuốc: Cốm pha hỗn dịch uống
 • Số đăng ký: VN-22487-19

Fonda-BFS

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Mỗi ống 0,5 ml dung dịch chứa: Fondaparinux sodium 2,5mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VD-33424-19

Exopan

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Mỗi ml chứa: Sắt (dưới dạng Sắt (III) hydroxyd polymaltose) 50mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch uống
 • Số đăng ký: VD-33715-19

Defothal Tablets 500mg

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Deferasirox 500 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén pha hỗn dịch uống
 • Số đăng ký: VN-22476-19

Defothal Tablets 125mg

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Deferasirox 125 mg
 • Dạng thuốc: Viên nén pha hỗn dịch uống
 • Số đăng ký: VN-22475-19

Bacom-BFS

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Carbazochrom natri sulfonat 5mg/1ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VD-33151-19

Ferrous gluconate

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Sắt gluconate
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim, viên nang, siro

Prasugrel

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Prasugrel
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim

Apixaban

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Apixaban
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim

Đại hoàng

 • Thuốc tác dụng đối với máu

Đương quy

 • Thuốc tác dụng đối với máu

Đất tảo cát

 • Thuốc tác dụng đối với máu

Ý dĩ

 • Thuốc tác dụng đối với máu

Wasabi

 • Thuốc tác dụng đối với máu

Việt quất đầm lầy

 • Thuốc tác dụng đối với máu

Nilotinib

 • Thuốc tác dụng đối với máu
 • Thành phần: Nilotinib
 • Dạng thuốc: Viên nang

Vỏ liễu

 • Thuốc tác dụng đối với máu

Diethylamin Salicylate

 • Thuốc tác dụng đối với máu