Thuốc tim mạch

Sắt gluconate

 • Thuốc tim mạch

Spironolacton + Hydrochlorothiazid

 • Thuốc tim mạch

Nicardipine

 • Thuốc tim mạch

Natri nitroprusside

 • Thuốc tim mạch

Mexiletine hydroclorid

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Thuốc mexiletine hydroclorid có dạng viên nén và hàm lượng 50 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg.

Mexiletin

 • Thuốc tim mạch

Metipranolol

 • Thuốc tim mạch

Fosinopril

 • Thuốc tim mạch

Ezetimibe + Atorvastatin

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Ezetimibe + Atorvastatin có dạng viên nén.

Esmolol

 • Thuốc tim mạch

Eprosartan

 • Thuốc tim mạch

Delorin

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Delorin có dạng viên nén bao film và hàm lượng 10mg.

Bendroflumethiazide

 • Thuốc tim mạch

Axit Aminocaproic

 • Thuốc tim mạch

Aspilets®

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Thuốc Aspilets® có dạng viên nén bao phim tan trong ruột hàm lượng 80 mg.

Aspercreme® with Lidocaine

 • Thuốc tim mạch
 • Dạng thuốc: Thuốc  Aspercreme® with Lidocaine có dạng kem, hàm lượng 76,5g.

Aliskiren + Amlodipine + Hydrochlorothiazide

 • Thuốc tim mạch

Tecginar

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Nicorandil 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33817-19

Suvaatin 20

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-22369-19

Suvaatin 10

 • Thuốc tim mạch
 • Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-22368-19