Thuốc dùng chẩn đoán

Acid Gadoteric

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Thành phần: Gadoteric acid
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm

Gadoxetate disodium

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Thành phần: Gadoxetate disodium

Amidotrizoat

 • Thuốc dùng chẩn đoán

Gallopamil

 • Thuốc dùng chẩn đoán

Iopamidol

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Dạng thuốc: Thuốc iopamidol có dạng thuốc tiêm: 41%, 61%, 76%.

Gadoterate meglumine

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Dạng thuốc: Gadoterate meglumine có dạng dung dịch với hàm lượng 0,5mmol/ml (376,9mg/ml).

Primovist

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Thành phần: Mỗi ml chứa: Gadoxetate disodium 0,25mmol tương đương 181,43mg
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-21368-18

Gadoxetate

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Dạng thuốc: Gadoxetate có dạng dung dịch, thuốc tiêm hàm lượng 181,43 mg.

Gadopentetat dimeglumin

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Thành phần: Gadopentetat dimeglumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm;

Gallamine triethiodide

 • Thuốc dùng chẩn đoán

Gadofosveset trisodium

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Dạng thuốc: Gadofosveset trisodium có dạng dung dịch tiêm với hàm lượng 244mg/ml.

Ioflupane I-123

 • Thuốc dùng chẩn đoán
 • Dạng thuốc: Thuốc ioflupane I-123 có dạng dung dịch tiêm và hàm lượng 74MBq (2mCi) mỗi ml ở mức hiệu chuẩn.

Iobenguane I 123