Huyết thanh và Globulin miễn dịch

Albumin 20%gCC

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Human Serum Albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
 • Số đăng ký: VN-10179-05

DS Albumin 20% Inj

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Human Serum Albumin
 • Dạng thuốc: Thuốc tiêm-20g/100ml
 • Số đăng ký: VN-1618-06

Green Pam

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Thymomodulin
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-9299-05

Human Albumin

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Human albumin
 • Dạng thuốc: Dịch truyền 20%
 • Số đăng ký: VN-5126-07

Human Albumin 20 % Biotest low salt content

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Human albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-6803-02

Human Albumin 20% Immuno

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Human albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-20%
 • Số đăng ký: VN-2599-07

Human Albumin 25% Immuno

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Human albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-25%
 • Số đăng ký: VN-2600-07

Human Albumin 5% Biotest Isotonic

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Human albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-6804-02

Human Albumin Octapharma 20%

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Human albumin
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-20%
 • Số đăng ký: VN-1738-06

Immurong

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Thymomodulin
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-8161-04

Kalcogen

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Filgrastim
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-7332-08

Korusthyamine capsule

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Thymomodulin
 • Dạng thuốc: Viên nang-80mg
 • Số đăng ký: VN-1332-06

Leucostim 300mcg

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Filgrastim
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-7122-08

Mezondia

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Thymomodulin
 • Dạng thuốc: Viên nang-80mg
 • Số đăng ký: VN-2120-06

Modulin

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Thymomodulin
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-6827-02

Muren

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Thymomodulin
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-6610-02

Neupogen

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Filgrastim
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-9562-05

Neutrofil 48

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Filgrastim
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-48MU
 • Số đăng ký: VN-3552-07

Neutromax

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Filgrastim
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm-300mcg/ml
 • Số đăng ký: VN-4316-07

Ozimolin Capsule

 • Huyết thanh và Globulin miễn dịch
 • Thành phần: Thymomodulin
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-9349-05