Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Temorel 100 mg

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Temozolomide 100 mg
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN3-87-18

Abiraterone

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Abiraterone
 • Dạng thuốc: Viên nén 250mg

Interferon alfa

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Interferon alfa 2a; Interferon alfa 2b; Interferon alfa n1; Interferon alfa n3
 • Dạng thuốc: Interferon alfa - 2a: Bột để tiêm,Dung dịch tiêm Interferon alfa - 2b: Bột để tiêm;Dung dịch tiêm Interferon alfa - n1:Dung dịch tiêm; Interferon alfa - n3: Dung dịch tiêm;

Crizotinib

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Streptozocin

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Thalidomide

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Dạng thuốc: Thuốc thalidomide có dạng viên nang mềm và hàm lượng 50mg, 100mg, 150mg, 200mg.

Chlorambucil

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Cyclosporine

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Cyclosporine
 • Dạng thuốc: viên nang mềm 100 mg

Vinorelbine tartrate

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

tacrolimus

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: tacrolimus
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng; Viên nang mềm; Thuốc tiêm

Topotecan

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Dạng thuốc: Thuốc topotecan có dạng thuốc tiêm và hàm lượng 4mg.

Romidepsin

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Dạng thuốc: Romidepsin có ở dạng bột tiêm.

Ramucirumab

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Dạng thuốc: Ramucirumab có ở dạng dung dịch tiêm.

Sorafenib

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Dạng thuốc: Sorafenib có ở dạng viên nén.

Trofosfamide

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Dạng thuốc: Thuốc trofosfamide có dạng dung dịch.

Busulfan Injection

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Busulfan 60mg/10ml
 • Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền
 • Số đăng ký: VN3-86-18

Aritrodex

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Anastrozol 1mg
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VD-31415-18

Azathioprine

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch
 • Thành phần: Azathioprin
 • Dạng thuốc: Viên nén 50 mg. Lọ thuốc bột 100 mg dạng muối natri để pha tiêm.

Cladribine

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Paliperidone

 • Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch