Thuốc lợi tiểu

Furosemide

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemid 40mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-31311-18

Acetazolamid 250mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Acetazolamide
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNB-2955-05

Aldactone

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Spironolactone
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-4548-07

Apo hydro

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Hydrochlorothiazide
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-5363-01

Apo-amilzide

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Hydrochlorothiazide, Amiloride hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-2560-07

Apo-furosemide 40mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemide USP
 • Dạng thuốc: Viên nén-40mg
 • Số đăng ký: VN-2571-07

Apo-hydro 25mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Hydrochlorothiazide
 • Dạng thuốc: Viên nén-25mg
 • Số đăng ký: VN-2573-07

Ateron tab.

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Atenolon; Chlorthalidone
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-14419-11

Becosemid

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemid 40mg
 • Số đăng ký: VD-11954-10

Czartan-50

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Losartan kali
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-15527-12

D UIrefar 40mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemide
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VNB-1566-04

Diretif

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemide
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-13101-11

Diulactone

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Spironolactone
 • Dạng thuốc: Viên nén-25mg
 • Số đăng ký: VN-1033-06

Diulactone 25mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Spironolactone
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-14358-11

Do-Hydro-25mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Hydrochlorothiazide
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-1955-06

Domever 25mg

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Spironolacton 25mg
 • Số đăng ký: VD-11909-10

Flamosar

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Losartan kali
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-5547-08

Furocemid 20mg/2ml

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemide
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VNB-3101-05

Furoject

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemide
 • Dạng thuốc: Thuốc tiêm
 • Số đăng ký: VN-5807-08

Furosemid

 • Thuốc lợi tiểu
 • Thành phần: Furosemide
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm
 • Số đăng ký: VN-5735-01