Thuốc khác

Rilpivirin

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Rilpivirin hydrochlorid
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim

Accent Capsules 10mg

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-5331-10

Glycin

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Glycin
 • Dạng thuốc: dung dịch uống, thuôi bôi ngoài da

Dipical 10

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-5555-10

Dipical 15

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-5556-10

Gelite capsule 15mg

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-7179-08

Getlite Capsule 10mg

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramine Hydrochloride
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-5565-08

Meyersibi

 • Thuốc khác
 • Thành phần: sibutramin HCl monohydrat 15mg
 • Số đăng ký: VD-10758-10

Morsilim -10

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramine hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-4969-10

Obefix-10

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-6438-08

Obirax-15

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin HCl
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-7280-08

Redumin capsules 10mg

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin HCl
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-6791-08

Reduquick 10

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydroclorid monohydrat 10mg
 • Số đăng ký: VD-10102-10

Rucamni

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-8322-09

Sibutine-15

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin HCl
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-5665-10

Sibutramine

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramine.
 • Dạng thuốc: Viên nang;Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VD-2990-07

Slenda 10mg

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramine hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-5052-10

Slenda 15mg

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramine hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-5053-10

Slenfig 10

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang cứng
 • Số đăng ký: VN-6859-08

Slenfig 15

 • Thuốc khác
 • Thành phần: Sibutramin hydrochloride monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nang
 • Số đăng ký: VN-6860-08