Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Glucose và Natri clorid

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: natri clorid,glucose
 • Dạng thuốc: Dịch truyền glucose 4%, natri clorid 0,18% (1,8 gam NaCl/lít, 30 milimol Na+ và 30 milimol Cl-/lít). Chai 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Ringer lactat

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Ringer lactat
 • Dạng thuốc: Dịch truyền Ringer lactat: Natri clorid 0,6%, kali clorid 0,04%, natri lactat 0,25%, calci clorid 0,027% (dịch truyền chứa 131 milimol Na+, 5 milimol K+, 2 milimol Ca2+, 29 milimol HCO3-(lactat), 111 milimol Cl- /lít). Chai 250 ml, 500 ml.

Natri bicarbonat

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: sodium bicarbonate
 • Dạng thuốc: Dịch truyền natri bicarbonat 1,4% chai 250 ml, 500 ml. Dung dịch tiêm natri bicarbonat 8,4% ống tiêm 10 ml, 20 ml, 50 ml.
 • Số đăng ký: S629-H12-05

Canxi photphat

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dextrose monohydrate

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Dextrose monohydrate
 • Dạng thuốc: Dịch truyền;Dung dịch truyền tĩnh mạch

Capsaicin

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Ringer lactate

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Natri clorid, kali clorid, natri lactat, calci clorid
 • Dạng thuốc: Dịch truyền Ringer lactat: Natri clorid 0,6%, kali clorid 0,04%, natri lactat 0,25%, calci clorid 0,027%
 • Số đăng ký: VN-6429-02

Natri clorid

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: sodium chloride
 • Dạng thuốc: Dịch truyền natri clorid 0,9% ; Chai 100 ml, 250 ml, 500 ml.
 • Số đăng ký: V197-H12-05

Kali clorid

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Potassium chloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch đậm đặc kali clorid 11,2% để pha dịch truyền (112 mg kali clorid, khoảng 1,5 milimol K+ và 1,5 milimol Cl-/ml); ống tiêm 20 ml, 50 ml.
 • Số đăng ký: VD-3504-07

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Glucose, sodium chloride
 • Dạng thuốc: Dịch truyền
 • Số đăng ký: VNB-1283-02

0,9% Natri clorid và 5% glucose

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Glucose, sodium chloride
 • Dạng thuốc: Dịch truyền
 • Số đăng ký: VNB-1284-02

0,9% Sodium Chloride

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: sodium chloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-0,9%
 • Số đăng ký: VN-2595-07

0,9% Sodium Chloride Solution for I.V. Infusion

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Sodium Chloride
 • Dạng thuốc: Dịch truyền 0,9%
 • Số đăng ký: VN-5523-08

0.9% Sodium chloride injection

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: NaCl
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-14031-11

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Sodium chloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-15725-12

10% Glucose Intravenous Infusion B.P.

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Glucose monohydrate
 • Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-15226-12

20% Glucose Intravenous Infusion B.P.

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Glucose monohydrate
 • Dạng thuốc: Dung dịch truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-15227-12

4,2% w/v Sodium Bicarbonate

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Natri bicarbonate, Disodium Edetat
 • Dạng thuốc: Dịch truyền tĩnh mạch
 • Số đăng ký: VN-4166-07

5% Glucose

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Glucose
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền-5%
 • Số đăng ký: VN-2598-07

5% Glucose Injection 500ml:25g

 • Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base
 • Thành phần: Glucose (khan)
 • Dạng thuốc: Dung dịch tiêm truyền
 • Số đăng ký: VN-15332-12