Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Bidihaemo 1Ac

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VD-0223-06

Bidihaemo 2A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic, Dextrose monohydrate
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân
 • Số đăng ký: VNA-4203-05

Bidihaemo 2B

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, sodium bicarbonate
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VNA-3895-05

Bidihaemo- 3A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri clorid; Calci clorid dihydrate; Kali clorid; Glacial aceitc acid, magnesi clorid.6H2O
 • Dạng thuốc: Can 10 lít dung dịch dùng cho thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VD-14247-11

Bidihaemo-2Ac

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri chloride, natri acetat, calci chloride, magnesi clorid, kali chloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân
 • Số đăng ký: VD-1974-06

Bidiheamo 1A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium acetate, acid acetic
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VNA-3590-05

CAPD 1,5GLU

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, sodium lactate, calcium chloride, magnesium Chloride, glucose monohydrate
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Số đăng ký: VN-7059-02

CAPD 2,5GLU

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, sodium lactate, calcium chloride, magnesium chloride, Glucose
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
 • Số đăng ký: VNB-0781-01

CAPD 4, 25GLU

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, sodium lactate, calcium chloride, magnesium chloride, Glucose
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân phúc mạc kèm toa
 • Số đăng ký: VNB-0782-01

Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, sodium bicarbonate, Natri edetat
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VNB-2822-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-3A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri clorid, kali clorid, calci clorid.2H2O, Magnesi clorid.6H2O, acid acetic băng
 • Dạng thuốc: Can nhựa 10 lít dung dịch thẩm phân máu đậm đặc
 • Số đăng ký: VD-14580-11

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, acid acetic
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VNB-4180-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, potassium chloride, acid acetic, Glucose mono hydrat
 • Dạng thuốc: Dung dịch
 • Số đăng ký: VNB-4181-05

Dung dịch Bicarbonate đậm đặc dùng cho Thẩm phân máu B1

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium bicarbonate
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VNA-2843-05

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
 • Số đăng ký: VD-4846-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri chloride, natri bicarbonat
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
 • Số đăng ký: VD-4847-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride, natri acetat
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
 • Số đăng ký: VD-4848-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride, natri acetat
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
 • Số đăng ký: VD-4849-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 8

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride, natri acetat, glucose monohydrat
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân đậm đặc
 • Số đăng ký: VD-4850-08

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Natri Bicarbonat 5%

 • Dung dịch thẩm phân phúc mạc
 • Thành phần: sodium bicarbonate, dinatri edetat
 • Dạng thuốc: Dung dịch thẩm phân máu
 • Số đăng ký: VNB-4182-05