Thuốc chống Parkinson

Pergolide

 • Thuốc chống Parkinson

Masopen 100/10

 • Thuốc chống Parkinson
 • Thành phần: Levodopa 100ng; Carbidopa 10mg
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VD-33908-19

Safinamide

 • Thuốc chống Parkinson
 • Dạng thuốc: Safinamide có ở dạng viên nén uống.

Metixene

 • Thuốc chống Parkinson

Pramipexole

 • Thuốc chống Parkinson
 • Dạng thuốc: Thuốc pramipexole có dạng viên nén với hàm lượng 0,25mg.

Benzatropine

 • Thuốc chống Parkinson

Carbidopa + levodopa

 • Thuốc chống Parkinson

Entacapone

 • Thuốc chống Parkinson

Benserazide + Levodopa

 • Thuốc chống Parkinson

Carbidopa + Levodopa + Entacapone

 • Thuốc chống Parkinson

Procyclidine

 • Thuốc chống Parkinson
 • Dạng thuốc: Procyclidine có ở dạng viên nén.

Carbidopa

 • Thuốc chống Parkinson

Rasagiline

 • Thuốc chống Parkinson

Ropinirole

 • Thuốc chống Parkinson

Bromocriptine

 • Thuốc chống Parkinson
 • Thành phần: Bromocriptin
 • Dạng thuốc: Viên nén,Viên nang

Benserazide

 • Thuốc chống Parkinson

Pramipexol dihydrochlorid monohydrat

 • Thuốc chống Parkinson
 • Thành phần: Pramipexol dihydrochlorid monohydrate
 • Dạng thuốc: Viên nén, viên nén giải phóng chậm,Viên nén phóng thích chậm

Apo trihex

 • Thuốc chống Parkinson
 • Thành phần: Trihexyphenidyl
 • Dạng thuốc: Viên nén
 • Số đăng ký: VN-7290-03

Apo-Trihex 2mg

 • Thuốc chống Parkinson
 • Thành phần: Trihexyphenidyl HCl
 • Dạng thuốc: viên nén
 • Số đăng ký: VN-6431-08

Cloteks

 • Thuốc chống Parkinson
 • Thành phần: Levodopa; Carbidopa
 • Dạng thuốc: Viên nén bao phim
 • Số đăng ký: VN-6662-08